Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu

Home / Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu


GLOBAL VIP HEALTH SAĞ. VE TURZ. DANŞ. A. Ş. – globalviphealth.com ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Mesafeli Satış Sözleşmesi’dir. 

MADDE–1:      KONU


İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE-2:       SATICI BİLGİLERİ


GLOBAL VIP HEALTH SAĞ. VE TURZ. DANŞ. A. Ş.– globalviphealth.com (Bundan sonra globalviphealth.com veya SATICI olarak anılacaktır) 

Vergi Dairesi: Yakacık

Vergi No: 396 117 6961

Mernis No: 0396117696100001

Adresi: …

Telefon: +90 532 582 46 88

MADDE-3:       ALICI    BİLGİLERİ


(Bundan          sonra ALICI veya TÜKETİCİ olarak anılacaktır)
Adı-Soyadı/Unvanı:
Adresi: 
Telefon: 
E-mail:

MADDE-4:       SÖZLEŞME    KONUSU VE ÜRÜN     BİLGİLERİ


Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, aşağıda belirtildiği gibi olup, bu vaatler ../  ../..         tarihine kadar geçerlidir.
Mal/Ürün/Hizmet       Türü    :
Marka/Model/Renk                : 
Adedi                                       : 
Satış    Fiyatı   (KDV    dâhil)   :
Kargo   Ücreti                          :
Ödeme Şekli     vePlanı:
Teslimat          Adresi              :
Teslim Edilecek           Kişi       :
Fatura Adresi                          :

MADDE-5:       SATIŞ FİYATI

SATICI’nın websitesinde listelenen ürünlerin KDV dahil edilerek ilan edilen satın alma bedelleri Satış Fiyatı’dır. İlan edilen bu Satış Fiyatlar’ı SATICI tarafından değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen Satış Fiyatlar’ı ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. SATICI’nın Satış Fiyatı üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır.

MADDE-6:       MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

İşbu Sözleşme; ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup ALICI’nın SATICI’nın Web Sitesi’nden sipariş verdiği ürün/ürünlerin ALICI’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Ürün/ürünler, ALICI’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişiye teslim edilecektir.

MADDE-7:       GENEL HÜKÜMLER


5.1- ALICI, Madde 4’de belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgilendirmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.


5.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI’ya veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. Ürünün teslimi hususunda 4. maddede yazan kargo ücreti ALICI tarafından ödenir.


5.3- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.


5.4- Sözleşme konusu ürünün TÜKETİCİ’ye veya bildirdiği kişiye teslimatı için, işbu sözleşmenin ve ön bilgilendirme belgesinin TÜKETİCİ veya bildirdiği kişi tarafından imzalanmış ve satış bedelinin TÜKETİCİ tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş       kabul   edilir.


5.5 – SATICI mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICIYA bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI, söz konusu siparişinin iptal edilmesini ve/veya sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

MADDE-8:       CAYMA           HAKKI


TÜKETİCİ’nin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren yedi (7) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ ya bu hakkın kullanıldığının faks veya elektronik posta veya iadeli taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması gereklidir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ‘ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedelinin ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda TÜKETİCİ, SATICI tarafından kendisine gönderilecek olan taahhütnameyi imzalayacağını ve SATICI’ya göndereceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI’ya aittir. Ayrıca, niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
İnternet alışverişlerinde tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca, üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde tüketici cayma hakkını kullanamaz.

MADDE-9: CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Mevzuat uyarınca ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkına sahip değildir:

  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler);
  • ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;
  • ALICI tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde;
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde;
  • Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde;
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (kupon gibi).

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (SATICI’nın düzenli teslimatları ile ALICI’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

Ek olarak, tüzel kişi ALICILAR cayma hakkına sahip değildir.

Cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı veya bir kısmı için kullanıldığı durumlarda (varsa ALICI’nın istifade ettiği) cayma hakkının sonucu olarak SATICI’nın ücretsiz kargo (teslim) kampanyasındaki asgari alışveriş tutarının altına düşülmesi halinde, kampanya kapsamında tahsil edilmemiş teslim-kargo bedelinin tamamı ALICI’ya iade edilecek tutardan düşülür. ALICI’nın teslim-kargo ücreti ödediği hallerde ise bu ücretin tamamı ALICI’ya iade olunur.

MADDE-10: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE-11:     YETKİLİ            MAHKEME


İş bu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Aralık ayı içerisinde ilan edilen değere kadar alıcı veya satıcının yerleşim yerindeki Kaymakamlık bünyesinde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE-12: BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI,  işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE-13:     YÜRÜRLÜK

13 maddeden ibaret bu sözleşme ve formun, taraflarca okunarak, (../../..) tarihinde,  ALICI  tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş  ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI                                                                                                             ALICIcolor
https://globalviphealth.com/wp-content/themes/skudo/
https://globalviphealth.com/tr/
#1c86b5
style1
scroll
Loading posts...
/var/www/vhosts/globalviphealth.com/httpdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
tr